O škole

 

Česká škola bez hranic v Ženevě je určena všem dětem ve věku od 3 do 15 let, které se chtějí naučit mluvit, číst, psát, zpívat a myslet česky. Česká škola je také místem setkávání všech, kteří chtějí za hranicemi České republiky udržovat kontakt s českou komunitou, poznávat nové přátele a kamarády a napomáhat udržování a šíření českého jazyka, kultury, tradic a zvyků. 

Česká škola bez hranic v Ženevě je součástí mezinárodní sítě ČŠBH se sídlem v Praze. V naší škole se učí děti českému jazyku a literatuře, českým reáliím, prohlubují si znalosti o české kultuře, historii i o současném dění v České republice. Výuka je rozdělena na předškolní a školní výchovu. V obou případech probíhá výuka podle Vzdělávacího programu ČŠBH, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Znění školního vzdělávacího programu (ŠVP) Českých škol bez hranic je možné si přečíst ve škole.

Předškolní výchova klade důraz především na rozvoj slovní zásoby a schopnost vyjádřit se v českém jazyce. Děti se formou her ve škole i v přírodě, čtením pohádek, výtvarné výchovy i hudebně-pohybových aktivit seznamují s českými svátky, tradicemi, učí se česká říkadla, básničky a písničky. Starší předškoláci se ve svých hodinách připravují navíc i na přechod do 1. třídy, k čemuž jim napomáhají i různá logopedická a grafomotorická cvičení.

Ve školních třídách (od 1. do 9. třídy dle českého vzdělávacího systému) vyučujeme předměty český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis českých zemí. Zaměřujeme se  na schopnost používání českého jazyka v ústním i písemném projevu a na znalost českých reálií; ve vyšších ročnících se žáci seznamují s aktuálním děním v ČR, jsou vedeni k jeho analýze a chápání v evropském a celosvětovém kontextu.

 

 

 

 

Titulní stránka