Přihláška a zápis

 

Přihláška a zápis do ČŠBH Ženeva na školní rok 2020 - 2021

Vážení zájemci o Českou školu bez hranic Ženeva,

níže naleznete informace k zápisu dětí na školní rok 2020 - 2021. Na nový školní rok je možné se hlásit průběžně i během školního roku.

Školní rok 2020/2021 začíná 16. září 2020 a končí 23. června 2021.

 • Přihlášky přijímáme v pořadí, ve kterém přichází, až do naplnění kapacity.
 • Jednotlivé třídy  budou otevřeny v případě dostatečného počtu žáků.
 • Do skupiny mladších předškoláků jsou přijímány děti od završených 3 let věku.
 • Do 0. ročníku jsou přijímáni žáci od završených 5 let věku. 
 • Do 1. třídy přijímáme žáky od završených 6 let věku s výjimkou dětí, které dovrší 6 let v průběhu 1. školního roku a doloží  doporučující vyjádření školského poradenského zařízení popř. lékaře z ČR k předčasnému zápisu (Školský zákon, § 36, odst. 3).
 • Přihlášení do 1. třídy (bez absolvování 0. ročníku v ČŠBH Ženeva) je možné pouze po předchozí domluvě a vstupním jazykovém pohovoru. Pro termín pohovoru kontaktujte ředitelku školy B. Šimerovou na: barbora.simerova@csbh.cz nebo tel.: 0041 78 666 08 79.
 • Vstupní jazykový pohovor se týká i žáků, kteří do ČŠBH nastoupí v průběhu povinné základní docházky bez doložení předchozí školní docházky v ČR (nebo jiné ČŠBH), případně bez doložení úspěšného složení rozdílových zkoušek za předcházející ročník. V takovémto případě se obraťte písemně na ředitelku B. Šimerovou na: barbora.simerova@csbh.cz.
 • Školné se platí trimestrálně. Jeho výše je stanovena na 30 CHF za jednu vyučovací středu a 1. dítě. Za každé další dítě z rodiny je výše školného 20 CHF za vyučovací středu. Pokud je výše školného nad rámec finančních možností rodiny a měla by být pro zájemce překážkou v zapsání dítěte do České školy, jsme otevřeni diskusi. Prosím kontaktujte ředitelku školy na: barbora.simerova@csbh.cz
 • Od 6 do 15 let bude v případě dostatečného zájmu otevřena věkově smíšená, výuková konverzační-divadelní skupina. Výuka by v této skupině probíhala 2 hodiny týdně mimo pravidelnou středeční výuku. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě docházelo do této skupiny buď jako doplněk k výuce ve třídách 1.-9. nebo místo výuky, prosím uveďte tuto skutečnost v Přihlášce. Částka: 15 CHF za středu a 1. dítě a 10 CHF za každé další dítě z rodiny.
 • Přihlášky se všemi instrukcemi k vyplnění a harmonogram výuky pro školní rok 2020–2021  jsou ke stažení níže na stránce

---------------------------------------------------------------------------------------

         Předškolní výchova

 • Mladší předškoláci (3 -4 roky): Každou  středu vyjma školních prázdnin vždy od 14h10 do 16h30 / 17h15.
 • Nultý ročník (5 let): Každou  středu vyjma školních prázdnin vždy od 14h10 do 17h15.

  Školní výuka

 • Každou  středu vyjma školních prázdnin vždy od 14h10 do 18h20. 

 • Výuka češtiny a českých reálií oficiálně uznaná MŠMT ČR. Možnost získání Osvědčení uznávaného v České republice. Možnost zápisu známky z českého jazyka na švýcarské vysvědčení (žáci navštěvující švýcarské státní školy od 4P do 8P)

         Konverzační skupina

 • V případě dostatečného zájmu 
 • Čas a místo bude upřesněno do 31. 8. 2020

   

Podrobnosti k očekávaným výstupům i náplni výuky v jednotlivých  třídách a výukových skupinách se dozvíte na http://archive.csbh.cz/zeneva/o-skole.

Dotazy k zápisu adresujte ředitelce školy na: barbora.simerova@csbh.cz

Těšíme se na Vás!

Tým ČŠBH Ženeva

===================================================

Informace k povinné předškolní docházce (odpověď MŠMT ČR na dotaz ČŠBH): Pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se však nevztahuje na děti – občany České republiky, které pobývají v cizině. Pokud by se dítě do České republiky v průběhu školního roku vrátilo nebo pobývalo v kuse na našem území déle, než 90 dní, jste povinni své dítě přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání, případně zvolit jiný způsob plnění této povinnosti. Jiným způsobem je individuální vzdělávání dítěte.

Pokud se české děti vzdělávají v cizině dlouhodobě, doporučuji, aby rodiče informovali ředitele spádové mateřské školy podle místa trvalého pobytu na území ČR o tom, že pobývají v cizině a na dítě se tedy povinné předškolní vzdělávání nebude vztahovat. Spádovost mateřské školy určí obec obecně závaznou vyhláškou, ve které máte trvalý pobyt. Ze zákona jim však tato povinnost nevyplývá. Tudíž nemusí ani české mateřské škole nic dokládat.

PřílohaVelikost
Harmonogram školního roku 2020-21.pdf300.91 KB
Vstupní dotazník_ČŠBH Ženeva_2020-21.doc101.5 KB
Přihláška 2020-2021_ČŠBH Ženeva.doc154 KB
Titulní stránka