Paříž

Česká škola bez hranic Paříž podepsala v srpnu 2013, jako první škola na světě, smlouvu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, která ji opravňuje hodnotit své žáky a vydávat osvědčení platné v ČR.  Více na: Plnění povinné školní docházky.

Náš projekt vznikl za podpory pařížského Českého centra, ve spolupráci s českým velvyslanectvím v roce 2003. Iniciátorkou a zakladatelkou první školy tohoto druhu je Lucie Slavíková-Boucher. Česká škola bez hranic Paříž je určena vícejazyčným dětem vyrůstajícím ve Francii.

Program je rozdělen na předškolní a školní výuku. Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu, který odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Předškolní výchova se zaměřuje na rozvoj slovní zásoby, žáci se seznamují s českými tradicemi, svátky, učí se zpívat a recitovat, poznávají české knihy.

1. – 9. třídě vyučujeme předměty český jazyk a česká literatura, a dějepis-zeměpis českých zemí. Důraz je kladen na schopnost používání českého jazyka v kultivovaném ústním i písemném projevu, znalost českých reálií; žáci se učí kriticky myslet; ve vyšších ročnících se seznamují s aktuálním děním v ČR, jsou vedeni k jeho analýze a chápání v evropském a celosvětovém kontextu.

Nadstavbové aktivity jako je Slavnost čtení, Noc s Andersenem, Překladatelská soutěž Cena Josefa Palivce zprostředkovávají žákům radost z četby, učí je využívat jejich vícejazyčnost.

ČŠBH Paříž nabízí i doplňující kurzy češtiny.

Ve škole jsou vítány i děti slovenského původu.

Česká škola bez hranic Paříž je členem spolku Česká škola bez hranic, který sídlí v Praze a zastřešuje a koordinuje činnost všech Českých škol bez hranic na světě; dále zastupuje zájmy těchto škol v jednání s partnerskými ministerstvy a dalšími relevantními organizacemi.

 

Titulní stránka