Ukázka aktualizovaného školního vzdělávacího programu ČŠBH

Česká škola bez hranic aktualizovala svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Zde je k dispozici krátká ukázka. Celé znění je možné si přečíst ve škole. 

II. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

II. 1. Vzdělávací koncepce školy

Děti školního věku jsou zapsány ke každodennímu studiu v některé ze základních škol země, kde žijí. Tam se jim dostává základního vzdělání v cizím jazyce a v těchto školách také plní povinnou školní docházku. Česká škola bez hranic Paříž vzdělává žáky v oblasti českého jazyka a literatury a v oblasti českých reálií. Konkrétní obsah a rozsah vychází z dokumentu RVP ZV. Žáci se tak vzdělávají v souladu s českým vzdělávacím systémem; v případě, že se rodina vrací do České republiky, se lehce zařazují do tamního vzdělávání. Cílem je harmonický rozvoj řečových dovedností žáků, rozvoj znalosti mluvené i písemné češtiny, a zároveň získání srovnatelných znalostí s vrstevníky vyrůstajícími ve vlasti v oblasti české kultury, zvláště literatury, struktury českého jazyka, dějin českých zemí, zeměpisu České republiky, národních symbolů, atd. Škola usiluje o to, aby si tyto děti uchovaly pocit příslušnosti k českému národu, a zároveň se snaží jim zajistit vzdělání v oblastech vztahujících se k České republice, které školy v zahraničí nemohou poskytnout. Pravidelná návštěva českého dětského kolektivu též děti vede k uvědomění si určité výjimečnosti, dítě vnímá, že oproti svým některým vrstevníkům patří navíc do jazykově a tím i kulturně odlišné dětské společnosti, postupně na to začíná být hrdé. Tato skutečnost je velmi důležitá pro jeho další vztah k České republice, k českým kořenům, kultuře a historii. Školní výuka staví na systematické předškolní výuce, která v ČŠBH probíhá od věku 18 měsíců dítěte. Program „Brána jazyků otevřená“ je vzdělávacím programem pro předškolní věk, který připravuje žáky především po jazykové stránce na výuku ve věku školním – na program „Do nitra jazyků“.

II. 2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Škola zajišťuje vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro nadané žáky v rozsahu svých prostorových, materiálních, finančních a personálních možností. Škola se vždy snaží o začleňování těchto žáků do běžných tříd. Škola se při vytváření správného prostoru pro rozvíjení osobnosti a jazykové vybavenosti každého dítěte vždy opírá o jeho rodinu a klade velký důraz na komunikaci a úzkou součinnost s rodiči. Dle místních podmínek škola spolupracuje se specialisty na vzdělávání žáků s SVP a podporu nadání. Podmínky a možnosti vzděláváníkonkrétních žáků jsou vždy projednávány a vyhodnocovány individuálně.

II. 3. Začlenění průřezových témat

Průřezová témata se zabývají otázkami a problémy současného světa, jejich prolínání se jednotlivými předměty pomáhá dítěti lépe chápat vzájemné souvislosti. Žák tak získává komplexnější a hlubší znalost problému, který není vytržen z kontextu.

Vzhledem ke specifickému zaměření České školy bez hranic a jejímu omezenému rozsahu výuky jsou okruhy následujících průřezových témat: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana zařazovány do výuky všech předmětů pravidelně, po celou dobu školní docházky. Tematické okruhy Osobnostní a sociální výchovy jsou přirozenou součástí celé výuky. Témata Environmentální výchovy a Mediální výchovy jsou do výuky zařazovány vždy, když je to vhodné: při studiu uměleckého nebo naučného textu, v kontextu současných evropských a světových událostí, při vyhledávání informací.

III. UČEBNÍ PLÁN

Česká škola bez hranic Paříž se zaměřuje na následující vzdělávací obsah: v celém rozsahu oboru Český jazyk a literatura (1. až 9. ročník) , v rozsahu vlastivědného obsahu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (4. a 5. ročník) a v rozsahu vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice oboru Dějepis a Zeměpis (6. až 9. ročník). Toto zaměření vychází z ustanovení vyhlášky ke školskému zákonu a je rozpracován dle stanovených očekávaných výstupů v dokumentu RVP ZV.

 

 

 

Titulní stránka