Přivítání účastníků konference, Lukáš Kaucký

VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracjících institucí , 4. 8. 2015

Přivítání účastníků konference

PhDr. Lukáš Kaucký, náměstek člena vlády, MZV ČR

Vážené dámy a vážení pánové,

s velkou radostí Vás vítám na půdě Ministerstva zahraničních věcí, kde se již po sedmé scházíte, abyste se navzájem podělili o zkušenosti s výukou českého jazyka v cizojazyčném prostředí a s novými trendy v přístupu k bilingvním dětem.  Je to pro Vás i příležitost osobně se poznat s lidmi, kteří se na straně českých institucí snaží pomáhat a v rámci možného utvářet legislativní rámec pro Vaši činnost.

Pro Ministerstvo zahraničních věcí je zcela přirozené starat se o uchování kulturního dědictví v zahraničí a podporovat komunity svých občanů v zahraničí bez ohledu na období, ve kterém odešli a důvody, které k tomu měli. Zájmy těchto skupin jsou různorodé a Vy patříte k těm nejmladším, jejichž cílem je především udržení českého jazyka pro Vaše děti. Ať už se do České republiky vrátíte, či nikoli, vnímáme Vás a právě Vaše děti jako důležitý most mezi naší zemí a Vaším současným působištěm.

Projekt České školy bez hranic již dávno není v plenkách. Je etablován v zahraničí, zejména ve velkých hlavních městech, má celé řady následovníků na místech více či méně vzdálených. Díky technologiím moderního světa se daří výuku češtiny plnohodnotně rozvíjet. Povědomí o českých školách v zahraničí se šíří i uvnitř ČR, i když si možná málokteří žáci či jejich učitelé na českých základních školách dokáží představit, za jakých podmínek a s jakým nadšením se čeština v cizině učí. Výukové materiály zvláště v oblasti českých reálií jsou na vysoké úrovni. Kladu si otázku, zda děti v Čechách kdy slyšely o osobnostech, se kterými se seznamujete Vy. Možná právě díky těmto materiálům o významných historických událostech, o spisovatelích v Československých legiích či o osobnostech exilu obecně si české děti v zahraničí dokáží představit, jakým bolestným vývojem země jejich rodičů prošla, že udržení pouta s rodnou zemí není samozřejmé a že právě ony jsou ti, kdo mohou být České republice do budoucna velmi užiteční.  

Čeština v zahraničí to ostatně nemá právě jednoduché. Často se vyučuje v těsném sousedství tzv. „velkých“ slovanských jazyků. Důvody zájmu o ni byly v minulosti často romantické, naším zájmem je, aby se znovu staly pragmatickými, což je ekonomicky náročné. Čím více však bude česky mluvících dětí ve světě, tím větší může být i tlak na posílení navazujících bohemistických studií či o propojení jazykovědných oborů s technickými.

Ministerstvo zahraničí má určité možnosti, jak tuto situaci sledovat a snažit se pomoci. Naše zastupitelské úřady monitorují tradiční bohemistiku na univerzitách a doporučují místa, kde češtinu posílit či kde naopak její šíření příliš smyslu nemá. Zároveň tam, kde k tomu jsou podmínky, otevírají své prostory poskytovatelům vzdělání v zahraničí, mezi něž již patříte nebo chcete patřit i Vy. Kromě toho je konkrétním nástrojem naší podpory Vám již známý Program na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí, který jsme spolu se zde přítomnými kolegy z ministerstva školství prodlužovali na dalších pět let a pro nějž se nám podařilo získat o něco více prostředků než doposud. Tato konference je proto pro nás příležitostí, jak od Vás získat zpětnou vazbu. Uvědomujeme si, že jsou místa ve světě, kde jsou podmínky pro Vás příznivější a kde je naopak co vylepšovat. Naší rolí není však sledovat praktickou stránku používání českého jazyka, ani zkoumat jednotlivé metody čtení. Naše role je především podpůrná. Spolu s kolegy nasloucháme Vašim potřebám a snažíme se je, dle možností, zohledňovat. Kromě zmíněné finanční podpory, je i konkrétním krokem např. počáteční vybavování knižního fondu jednotlivých škol, které se daří díky laskavé podpoře ministerstva školství.

Rád bych zdůraznil, že i přes desetileté fungování vzdělávání v zahraničí, zůstává síť škol velmi křehkým mechanismem. Pro společné úsilí, jak si vychovat budoucí česky hovořící elity se zahraniční zkušeností a jak propojit zahraniční síť českých škol se školským systémem v ČR je důležitá jednota. A té se, jak věřím, podaří dosáhnout.

Rád bych Vám popřál plodnou diskusi a těším se na Vaše podněty, které budou užitečné i pro nás.  

Děkuji Vám za pozornost.  

Titulní stránka