Více o bilingvismu

„Vícejazyčnost (bilingvismus) je schopnost mluvit dvěma jazyky, schopnost komunikovat pomocí jak prvního, tak i druhého jazyka“ (PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2001).

Bilingvismus nicméně neznamená pouze schopnost dokonale mluvit ve více jazycích, ale také schopnost vstřebat odlišnou kulturu, tradice a zvyky, a tímto se právě prostřednictvím jazyka identifikovat s jinými národy. V tomto kontextu je pojem bilingvismus klíčový i pro Čechy žijící v zahraničí, a to jak z hlediska integrace do jiné společnosti, mnohem více ale z hlediska uchování a předání vlastní identity.

Přirozený bilingvismus, neboli fakt, že se dítě učí jazykům zároveň (simultánně) od svých rodičů a získává tím de facto dva mateřské jazyky, je tedy určující pro rozvoj bikulturální společnosti. Dítě má největší schopnost osvojit si řeč, jak po stránce strukturální, tak po stránce zvukové, v období hned po narození do věku 8-12 let. Z hlediska jazykových schopností je tato etapa neopakovatelná. Z tohoto pohledu je tudíž přirozený bilingvismus, tedy přirozené dvojjazyčné prostředí, pro dítě nejlepší a nejefektivnější. Při bilingvní výchově je nicméně nutné dodržovat některá pravidla. Mezi ta nejzákladnější patří:

Má-li dítě ovládnout dva jazyky zároveň, musí je oba slyšet a používat zhruba ve stejné míře. Má-li dítě např. řeckou matku, která je s ním celé dny doma a hovoří s ním řecky, zatímco svého německého otce vidí jen o víkendu, musí "otcův" pěstovat i v týdnu, a to např. se svými vrstevníky v dětském koutku.

 • princip "jedna osoba – jeden jazyk"

 • Aby se dítě lépe orientovalo a aby jazyky vzájemně nezaměňovalo, měl by s ním každý z rodičů důsledně hovořit jen jedním jazykem, a to tím svým, v němž byl sám vychován.

 • tzv. "rodinný" jazyk

 • Jestliže oba rodiče ovládají oba jazyky, měli by se spolu dohodnout na tzv. "rodinném" jazyku, tj. jazyku, kterým se bude hovořit u stolu nebo při společné hře, tedy v situacích, kdy by měli rozumět všichni zúčastnění a kdy by nikdo neměl zůstat vyloučen.

 • časová vyváženost

VÝHODY VÍCEJAZYČNÉ VÝCHOVY A VÝUKY

Vícejazyčná výchova je v současné době propagovaná všude na světě zejména proto, že děti, které jí procházejí, jsou celkově lépe jazykově vybaveny než děti vyrůstající v jednojazyčných rodinách. Mezi mnohé výhody bilingvních dětí patří mimo jiné:

 • větší schopnost učit se dalším jazykům

 • větší schopnost kreativního myšlení

 • větší schopnost při tvoření představ (Jabůrek 1998)

 • rychlejší oddělení významu od formy

 • snažší komunikace se širším okruhem lidí

 • větší citlivost a tolerance vůči rozdílným způsobům myšlení

Více informací naleznete:

Titulní stránka