Pro občany ČR žijící v zahraničí

Stalá komise pro krajany žijící v zahraničí jmenovala dne 14. 2. 2017 svoji konzultativní radu, složenou dílem ze zástupců ministerstev, kterých se problematika Čechů žijících v zahraničí týká, a dílem ze zástupců organizací, případně jednotlivců, kteří se těmito otázkami intenzivně zabývají.

Jsme velice rádi, že české školy v zahraničí jsou v této Radě též zastoupeni, prostřednictvím spolku Česká škola bez hranic a konkrétně prostřednictvím jeho předsedkyně, Lucie Slavíkové-Boucher.

Neváhejte se tedy na nás obracet s Vašimi dotazy či podněty. Těšíme se na spolupráci.

STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR

Platná právní úprava je obsažena v zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014

Nový zákon opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany.

Od 1. ledna 2014 již především neplatí pravidlo zavedené po vzniku samostatné České republiky v roce 1993, že čeští občané automaticky pozbývají občanství ČR nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost. Čeští občané, kteří po 1. lednu 2014 nabydou cizí státní občanství na základě vlastní žádosti, tedy zůstávají českými občany.

Nový zákon dále rozšiřuje možnost znovunabytí státního občanství České republiky prohlášením. Prohlášení je zjednodušený způsob nabytí občanství určený bývalým českým, resp. československým občanům.

Možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky již není na rozdíl od předchozí úpravy vázáno na pozbytí českého (československého) státního občanství pouze v období od 25. února 1948 do 28. března 1990. Prohlášení tak mohou nyní učinit i bývalí občané, kteří státní občanství pozbyli před 25. únorem 1948 a po 28. březnu 1990.

Zdroj MZV ČR. Další informace ZDE.

PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZAHRANIČÍ

Právní rámec a další informace naleznete na stránkách Ministerstva školství ČR nebo v naší rubrice FAQ - často kladené dotazy.

ZÁPIS K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (1. TŘÍDA ZŠ) V ČR

Povinná školní docházka se řídí školským zákonem: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon a vyhláškou č. 48/2005: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-48-2005-sb-1

Zápisy do 1. třídy základní školy v České republice probíhají od 1. do 30. dubna kalendářního roku.

Důležitá informace k průběhu zápisu, viz odpovídající paragraf vyhlášky citovaný dále: osobní přítomnost dítěte není povinná, stejně tak jako není povinná přítomnost zákonného zástupce.

Viz také informace MŠMT k tomuto tématu:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce

§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání: Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Titulní stránka