Spolek ČŠBH

Občanské sdružení Česká škola bez hranic vzniklo v srpnu 2009 za účelem koordinace činnosti jednotlivých ČŠBH a blízkých organizací. V roce 2014 přešlo z důvodu nového občanského zákoníku na novou právní formu - spolek Česká škola bez hranic.

Kontakt:

Iva Jirovská, iva.jirovska@orange.fr

Lucie Slavíková-Boucher, csbh@csbh.cz

Sídlo: Na Břevnovské pláni 9 169 00 Praha 6

Statut: Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

Cíl činnosti sdružení

  1. Cílem sdružení je udržovat a šířit znalost českého jazyka a kultury u Čechů žijících v zahraničí, a to ve spolupráci s Českými školami bez hranic či jim příbuznými organizacemi v zemích světa.

  2. Sdružení plní roli koordinátora jednotlivých Českých škol bez hranic a blízkých organizací, jeho úlohou je koncepčně sjednocovat jejich činnost.

  3. Sdružení dbá na to, aby názvu Česká škola bez hranic užívaly jen organizace zaměřené primárně na práci s dětmi, jež zajišťují předškolní výchovu (od 18 měsíců věku dítěte) a školní výuku v rozsahu požadavků Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR pro 1. – 9. třídu (od 6 let věku dítěte). Žáci jsou vzdělávání v oborech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis českých zemí. Organizace mohou také nabízet doplňkové výukové programy pro dospělé.

  4. Sdružení podporuje dlouhodobou spolupráci jednotlivých Českých škol bez hranic a příbuzných organizací, iniciuje společné projekty, zaštiťuje jejich realizaci.

  5. Sdružení připravuje a nabízí rozšiřující vzdělávání pro pedagogy, kteří pracují s českými dětmi vyrůstajícími v zahraničí, vyvíjí pro ně metodické pomůcky.  

  6. Sdružení podněcuje spolupráci s vnějšími institucemi, především s kompetentními orgány pro vzdělávání, jako například MŠMT ČR.

  7. Sdružení koordinuje společné postupy vůči ministerstvům a orgánům státní správy ČR a zastupuje jednotlivé České školy bez hranic při jednání s nimi. 

Titulní stránka