Podpora výuky v českých školách v zahraničí z pohledu MŠMT, Ladislav Bánovec

VII. Mezinárodní konference zástupců Českých škol bez hranic a spolupracjících institucí , 4. 8. 2015

Podpora výuky v českých školách v zahraničí z pohledu MŠMT

Mgr. Ladislav Bánovec, ředitel odboru mezinárodních vztahů MŠMT ČR  

Vážené dámy, vážení pánové,

je mi ctí a radostí, že mohu být dnes spolu s vámi přítomen v krásných prostorách Toskánského paláce na historicky již sedmé Mezinárodní konferenci Českých škol bez hranic. Úvodem vám všem s potěšením předávám srdečné pozdravení od naší paní ministryně Kateřiny Valachové.

Můj dnešní příspěvek bude rovněž tak trochu ohlédnutím či rekapitulací. Myslím totiž, že je užitečné připomenout, jak dalekou cestu jsme ušli v oblasti podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy krajanským spolkům v zahraničí při výuce češtiny za období několika málo let – a jak významných, dříve jen obtížně myslitelných pozitivních změn bylo na této cestě dosaženo. Dovolte mi nyní některé milníky na této cestě podtrhnout.

Na základě předchozích jednání se zástupci Českých škol bez hranic připravilo v roce 2010 ministerstvo školství zahrnutí podpory vzdělávání občanů České republiky v zahraničí do Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který spravujeme společně s Ministerstvem zahraničních věcí. V roce 2011 jsme tak mohli začít zajišťovat jednorázové vybavování krajanských spolků, které se účastní zájmového vzdělávání v rámci projektu České školy bez hranic. Prostřednictvím organizace zřízené naším ministerstvem, Domu zahraniční spolupráce (tehdy služeb), bylo zajištěno poskytování vybavení pro výuku - například učebnic, beletrie, map, výukových programů, softwaru, audio a video nahrávek v českém jazyce, technického vybavení (jako jsou tabule, notebooky, fotoaparáty a podobně) – devíti pobočkám České školy bez hranic v celkové hodnotě 900 000 korun.

Tento stav však plně nevyhovoval potřebám terénu. Proto bylo, po vyhodnocení prvního roku poskytování vybavení, v roce 2012 navrženo poskytovat podporu českým školám formou peněžních darů, což také vláda svým usnesením schválila. Poskytování peněžních darů do zahraničí je každoročně realizováno v rámci schválených finančních prostředků na zajištění Programu podpory českého kulturního dědictví na léta 2011 až 2015, a to cirka do výše 1,2 milionu Kč ročně.

Vláda České republiky letos v květnu schválila pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020. Součástí Krajanského vzdělávacího programu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je i nadále podpora výuky českého jazyka a reálií formou peněžních darů. Navýšení finančních prostředků na realizaci Programu umožní v budoucnu vyhovět žádostem o podporu většímu počtu spolků realizujících pravidelnou výuku českého jazyka a reálií než dosud, byť bohužel nikoli v takovém rozsahu, jaký jsme při jeho koncipování zamýšleli.

Ve svém projevu nemohu pominout oblast legislativní podpory, protože ta je pro úspěšné fungování projektu vzdělávání nejmladší generace krajanů a naplnění jeho poslání naprosto klíčová. Možnost faktického zapojení českých škol v zahraničí do systému plnění povinné školní docházky českými občany v zahraničí byla důvodem pro změny školského zákona a vyhlášky o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Poslední novela školského zákona přinesla úpravu, která umožňuje nahradit výsledky rozdílových zkoušek v kmenové škole doloženými výsledky vzdělávání v instituci, která v souladu se smlouvou uzavřenou s ministerstvem školství zajišťuje vzdělávání občanů České republiky v zahraničí. Osvědčení vydané touto institucí spolu s dokladem o výsledcích vzdělávání v zahraniční škole je rovnocenné s vysvědčením vydaným základní školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení. Výjimku tvoří pouze vysvědčení za druhé pololetí devátého ročníku základního vzdělávání, protože se jím zároveň vydává doložka o získání stupně základního vzdělání, což je výhradně v pravomoci škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.

Jednotlivé české školy v zahraničí jsou samostatnými právními subjekty. Aby mohli žáci těchto škol těžit z výhody automatického převedení výsledků vzdělávání v jejich programu do vysvědčení v kmenové škole, musí mít příslušná škola - tedy poskytovatel vzdělávání v zahraničí - v souladu s dříve zmíněnou vyhláškou uzavřené ujednání s naším ministerstvem o poskytování vzdělávání občanům ČR v období plnění povinné školní docházky. Ujednání mimo jiné obsahuje závazek poskytovatele vzdělávání v zahraničí, že vzdělávání bude probíhat v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, vydá žákům osvědčení o absolvování vzdělávání ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura a vzdělávacího obsahu vztahujícího se k ČR ve vzdělávacích oborech Člověk a jeho svět, Dějepis a Zeměpis, bude splňovat podmínky pro personální zajištění vzdělávání, organizaci vzdělávání a hodnocení žáků.

V současnosti dotčené ujednání uzavřelo již 5 zahraničních vzdělavatelů. S působením jednotlivých českých škol v zahraničí se samozřejmě s ohledem na naši podporu průběžně seznamujeme. Osobně jsem byl přítomen monitorovacím návštěvám několika z nich. V místě nás vždy čekala příjemná atmosféra, srdečné přivítání ze strany vedení, učitelů a dalších odborníků. Byla radost sledovat je v jejich úsilí předávat krajánkům v jejich volném čase, o víkendu, znalosti nikoli pouze z oblasti českého jazyka. V této souvislosti mne napadají slova jako statečnost, odbornost, odhodlanost, pružnost, nápaditost, dobrovolnost, obětování, nadšení, radost.

Řekl bych, že mnohé z těchto vlastností - a samozřejmě také další, nejmenované - mohou být vnímány jako společné charakteristiky celých týmů, které jsou do vzdělávacích aktivit krajanských spolků zapojeny. Za jejich práci jim všem - vám všem - patří úcta a uznání.

 

Titulní stránka