Týden češtiny ve světě. Jubilejní X. mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol

JUBILEJNÍ X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC A SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL 2. a 3. 8. 2018

Ministerstvo zahraničních věcí, Toskánský palác – Konírna, Hradčanské náměstí, Praha 1.

Konference byla zahájena 1. 8. ve Valdštejnské zahradě během Setkání Čechů žijících v zahraničí při příležitosti 100. výročí založení republiky, které pořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí ve spolupráci se spolkem ČŠBH.

I. den – Metodická část  2. 8. 2018, 9:00–17:00

9:00    Registrace

9:30     Zahájení

9:40    Jazyky bez hranic?

              Proces osvojování druhého/cizího jazyka, jeho vliv na proces osvojování jazyka mateřského. Kontakt těchto jazyků v naší mysli, jejich vzájemné ovlivňování. Interference a code-switching, ilustrace na konkrétních příkladech.

               Linda Doleží, MU Brno

               Mgr. Linda Doleží, Ph.D., odborná asistentka - Centrum jazykového vzdělávání MU, Ústav českého jazyka FF MU); členka AUČCJ. Metodička kurzů češtiny jako cizího jazyka pro děti  v rámci Státního integračního programu. Spolupracuje s NIDV (e-learning a metodika), NÚV, společností META a hnutím Nesehnutí Brno (projekty týkající se češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti).

10:30  Komunikační přístup ve výuce druhého jazyka

Principy tzv. komunikačního přístupu v jazykové výuce – od vymezení výukového cíle, přes doporučené postupy v rámci rozvoje řečových dovedností, po roli učitele. Způsoby implementace   tohoto metodického konceptu v reálné výuce.

               Barbora Štindlová, ÚJOP UK Praha

               Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D., vystudovala český jazyk a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako vedoucí Metodického a odborného centra ÚJOP UK v Praze a zabývá se metodikou češtiny jako cizího jazyka, především otázkami osvojování a výuky gramatiky. Pravidelně vede odborné semináře pro lektory češtiny jako cizího jazyka, je (spolu)autorkou několika učebnic češtiny pro cizince a řady odborných statí týkajících se tématu ČJC.

11:15   Přestávka na kávu

11:30   Od čtení k porozumění a od porozumění ke čtení - rozvoj a podpora čtení u dětí

               Vývoj čtení s porozuměním. Výsledky výzkumu čtení a jejich využití v běžné výuce. Důležité faktory ve vývoji čtení s porozuměním u dětí na prvním stupni základní školy; vliv rodiny a přístup učitelů ve výuce. 

               Hana Sotáková, PedF UK Praha

               PhDr. Hana Sotáková, absolventka psychologie a speciální pedagogiky na PF UK. Její diplomová práce s názvem „Vzdělávání osob s autismem – využití Nápravně vzdělávacího programu pro děti s autismem a komunikačními obtížemi v našem prostředí“ byla v roce 2003 oceněna Bolzanovou cenou. Působila jako psycholog ve    Slunečním domově, týdenním zařízení pro děti a dospělé s autismem; zároveň pracovala jako školní psycholog na základní škole v Praze.   Od roku 2006 pracuje jako asistentka na Katedře psychologie PedF UK. V rámci této práce vedla projekt 7. rámcového programu Marie Curie Action - ELDEL (Enhancing Literacy Development in European languages – www.eldel.eu), podílela se na projektech Grantové agentury ČR (Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika) a Fondu rozvoje vysokých škol. Během svého nedávného pobytu v USA se v české škole ve Washigtonu (při American Sokol in Washington) mimo jiné věnovala problematice výuky češtiny u bilingvních dětí. Dlouhodobě působí jako terapeut v Akademické poradně UK, zabývá se problematikou studentů s poruchou autistického spektra a psychickým nemocněním.

12:15   Přestávka na oběd

13:15   Zhudebněné jazykové hry při osvojování slovní zásoby

              Výběr vhodných hudebních prostředků pro zhudebnění jazykových her, jejich struktura a modifikace pro různé cílové skupiny dle věku a jazykových dovedností; praktické ukázky.

               Milena Kmentová, PedF UK Praha

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. absolvovala v roce 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. V roce 2017 absolvovala doktorandské studium na katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současnosti vyučuje. Zaměřuje se na účinné propojení rozvoje komunikačních schopností a hudebnosti, je autorkou publikací v této oblasti. Vede akreditované semináře v NIDV a lektoruje pravidelně pro Českou obec sokolskou.

14:00   Šikana ve škole a efekt bystander

Podle České školní inspekce se šikana vyskytuje v každé druhé základní škole a v 60 % středních škol v České republice. Tomu se říká pandemie. Je možné šikanu vykořenit, nebo alespoň významně snížit její výskyt? Projekty jako „Nenech to být“ jsou skvělé, ale řeší až následky. Díky Zimbardovu programu The Heroic Imagination by ale bylo možné ukazovat, že "stand up, speak out and take action" platí zejména a právě ve školách...

               Bob Kartous, EDUin                                                                                            

               Bob Kartous je vedoucím komunikace a analytikem think - tanku EDUin. O vzdělávání publikuje v řadě českých médií, pravidelně pro česká média komentuje události, které se ve vzdělávání odehrávají. S centrem současné kultury DOX zrealizoval Mapu společenských stereotypů, podílí se na přípravě projektu Obyčejné hrdinství, inspirovaný experimenty a výzkumem psychologa Philipa Zimbarda. Opakovaně se podílí na obsahu a realizaci Fóra 2000, vystoupil na TEDx Prague 2017, v rámci diskusní platformy Meltingpot na Colours of Ostrava 2017 (a následuje 2018) moderuje konference, diskuse, kulaté stoly. Jeho další oblastí zájmu jsou média. Působí jako editor Britských listů, kritického internetového deníku, kde publikuje komentáře na témata pokrývající společenské a politické události. Absolvoval Pedagogickou    fakultu a Fakultu sportovních studií MU v Brně, doktorát získal na Mediálním    institutu Fakultě sociálních studií UK v Praze. 

14:45   Přestávka na kávu

15:00   Kulaté stoly, výměna zkušeností (v průběhu přestávka na kávu):

  • Předškolní výchova

  • Školní výuka 1. stupeň

  • Školní výuka 2. stupeň

  • Vícejazyčnost v praxi, radosti a úskalí; práce s rodiči

  • Financování škol – rozpočet

17:00    Závěr

17:00    Závěr                                                

II. den – Debata se zástupci partnerských institucí, knižní veletrh, prezentace výukových projektů

9h00   Registrace

9h30    Zahájení

9h35    České školy v zahraničí: více než 10 let vývoje. Kam jsme došli, kam směřujeme (prezentace ke stažení)

               Lucie Slavíková-Boucher, Česká škola bez hranic z.s.         

9h55    Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (prezentace ke stažení)

Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

10h10  MŠMT ČR (bude upřesněno)

10h30  Přestávka na kávu

10h45  Kulatý stůl – dotazy, debata se zástupci MŠMT a MZV   

11h45   Prezentace výukových projektůknihovna Václava Havla (prezentace ke stažení), Příběhy našich sousedů, DOX

12h30   Zahájení knižního veletrhu;  přestávka na oběd

14h00   Zakončení

Děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí ČR za krásné prostory, podporu a spolurealizaci.

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM:

Centrum současného umění DOX

Program

18:00                 Příchod účastníků

18:15                   Slavnostní přivítání, číše vína

18:30–19:45   Komentovaná prohlídka objektu

19:45–20:45  Občerstvení formou studeného a teplého bufetu; volná prohlídka aktuálních výstav, nákup v Design shopu…

Poupětova 1, 170 00 Praha 7

Tram: 6, 12 – zastávka Ortenovo náměstí

Metro: linka C – zastávka Nádraží Holešovice

Národní muzeum

Modrotisk tradiční a netradiční (15–18 h)
Výstava věnovaná modrotisku, látce vyrobené ručně speciální tradiční technikou, a jejím různorodým podobám.Kontrast obsažený v názvu výstavy upozorňuje na šíři tématu a nastiňuje několik rovin, v nichž můžeme tradičnost a netradičnost modrotisku vnímat. Cílem je rovněž bourat stereotypy po léta zažité v naší společnosti. Vedle předmětů s obvyklým drobným bílým vzorem mohou návštěvníci obdivovat nápaditost a různorodost také dalších modrotiskových textilií užívaných v lidovém prostředí.

Národopisné muzeum Národního muzea
Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98,
150 00 Praha 5
Spojení: Tram. 9, 12, 15, 20, zastávka Švandovo divadlo, bus 176 stanice Kobrova

Hříšné radosti Antonína Dvořáka (15–17 h)
Náruživý kuřák, hráč karetní hry darda i milovník dobrého jídla – výstava ukazuje Antonína Dvořáka z jiného pohledu. Dvořák byl náruživý kuřák, hráč karetní hry darda a milovník dobrého jídla (především české kuchyně). S přáteli navštěvoval pražské hostince a kavárny, "na pivo" chodil do hostince ve Vysoké u Příbrami, kde měl své letní sídlo. Dardu hrával po večerech v kruhu rodiny a přátel i v Americe, jak vzpomínal jeho americký přítel a průvodce Josef J. Kovařík. Z českých jídel měl v mimořádné oblibě švestkové knedlíky, hovězí na šafránové omáčce nebo telecí řízek. Výstava představí předměty z jeho osobní pozůstalosti, které tyto Dvořákovy vášně dokumentují, jako např. dýmky, kuřácké špičky, pouzdro na doutníky, karty, kuželky, nádobí z jeho vily ve Vysoké u Příbrami nebo kuchařskou knihu Terezie Liehmannové, jeho spolužačky a první lásky ze Zlonic.

Muzeum Antonína Dvořáka
Ke Karlovu 20,
120 00 Praha 2
Spojení: Metro C, st. I. P. Pavlova, tram. 4,6,10,22,23, zastávka I. P. Pavlova či Štěpánská

Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945 (15–18 h)
Výstava v Národním památníku na Vítkově provede návštěvníky zajímavou historií českého exlibris. Od vzniku prvních tištěných exlibris v 15. století až po současnost prošlo exlibris mnoha změnami souvisejícími s vývojem grafických technik a sociálním vývojem společnosti. Výstava v úvodu prezentuje exlibris historická pocházející z knihoven šlechticů, např. Petra Voka z Rožmberka nebo Kryštofa z Nostic. Lze si zde prohlédnout ukázky z období od 16. století až k nově pojaté grafice Josefa Mánesa z roku 1868, která je označována za první české moderní exlibris. V hlavní části výstavy jsou představena exlibris od počátku 20. století až do roku 1945. Celkem je vystaveno 365 moderních tisků od 90 autorů, počínaje Mikolášem Alšem a konče Cyrilem Boudou. Výstavu doplňuje zajímavý doprovodný program. V pracovním koutku si zájemci mohou podle návodu navrhnout vlastní exlibris.

Národní památník na Vítkově
U Památníku 1900, 130 00 Praha 3
Spojení:
- od křižovatky Ohrada (tram, bus) parkem po rovině cca 1400 m
- Florenc (bus 175,133) – stanice U památníku zpět k muzeu AČR a
vzhůru do kopce (náročné)
- Florenc (bus 175, 133) – stanice Tachovské náměstí, vzhůru vlevo
cestou kolem tunelu do Karlína (nejkratší cesta)

Vznik samostatného Československa (15–18 h)
Panelová výstava Československé obce legionářské
Výstava se zabývá vznikem samostatného Československého státu. Přináší důležitá fakta tohoto dějinného procesu, který přinesl Čechům a Slovákům společný a svobodný stát. Pozornost je věnována Masarykově zahraniční akci, působení Československé národní rady, vzniku a formování československých legií v Rusku, Francii a Itálii. Nechybí zde ani panely zabývající se dobrovolníky v jiných dohodových armádách. V neposlední řadě je také zmíněn boj o integritu. Nové republice hrozila nejrůznější nebezpečí v pohraničních oblastech a Slovensko a Těšínsko muselo být teprve tvrdě vybojováno.

Národní památník na Vítkově
U Památníku 1900,
130 00 Praha 3
Spojení:
- od křižovatky Ohrada (tram, bus) parkem po rovině cca 1400 m
- Florenc (bus 175,133) – stanice U památníku zpět k muzeu AČR a
vzhůru do kopce (náročné)
- Florenc (bus 175, 133) – stanice Tachovské náměstí, vzhůru vlevo
cestou kolem tunelu do Karlína (nejkratší cesta)

Smetana zapomenut v kameni aneb Výlety za pomníky (14,30–17 h)
Smetana zapomenut v kameni je fotografickou výstavou, která se věnuje zachycení Bedřicha Smetany v pomníkové tvorbě v plenéru. Autoři výstavy cestovali za Smetanou – za jeho kamennou existencí – od Aše až k Beskydám. Vystavené fotografie z terénního průzkumu dokumentují stav roku 2015, někdy však také autoři sáhli po historických fotografiích, pokud přinášely zajímavé srovnání. Sochy mluví o Bedřichu Smetanovi, jak jej viděla doba. I o sochařích, jak jej viděli oni.

Muzeum Bedřicha Smetany
Novotného lávka 1
110 00 Praha 1
Spojení: Metro A, st. Staroměstská, tram. 17, 18

Hudba a pohádka (14,30–18 h)
Hravá výstava zaujme rodiny s dětmi i ty, kteří si rádi zavzpomínají na své dětství. Zajímá vás, co se stane, když se klasickou českou pohádkou inspiruje hudební skladatel, knižní ilustrátor nebo loutkař? A které pohádky s hudebními motivy přímo počítají? Odpovědi najdou děti i dospělí návštěvníci na cestě od pece hloupého Honzy přes tajuplný les, vodní říši, peklo až do královského zámku. Při humorném putování z pohádky do pohádky potkají Rusalku, Čerta a Káču, Krysaře, Červenou karkulku, čaroděje, trpaslíky i obry, draky a vodníky. Ve světě plném příběhů zazní klasická „vážná“ hudba, filmové písničky i šlágry, připomeneme si pohádkové hity, ale také generacemi milované pohádkové knížky a jména slavných i méně známých
skladatelů a výtvarníků.

České muzeum hudby
Karmelitská 2/4,
118 00 Praha 1
Spojení:
tram. č. 12, 15, 20, 22, zastávka Hellichova, nejbližší Metro A
– st. Malostranská

Keltové (15–18 h volný vstup)
Výstava „Keltové“ seznámí návštěvníky s bohatým a proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Přiblíží nezastupitelnou úlohu Čech ve vývoji vrcholné fáze evropského pravěku a zároveň ukáže výsledky odborné a vědecké práce českých muzejních a vědeckých pracovišť. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě. Některé z předvedených nálezů budou vystavovány zcela poprvé a představují nejzajímavější výsledky terénních výzkumů dalších odborných pracovišť z posledních let. Výstava představí nálezy z bohatých i méně nákladných hrobů doby halštatské s ukázkami tehdejšího osobitého geometrického uměleckého stylu, který je možné pozorovat zejména na malovaných nádobách a krásných bronzových špercích. Období laténské kultury v Čechách
návštěvníkům přiblíží prostřednictvím dvou základních témat – duchovního světa a každodenního života v prostředí sídlišť.

 

Keltové (komentovaná prohlídka)
15.30 – 16.15
16.30 – 17.15

Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
Spojení:
Tram. č. 11, 13 – st. Muzeum
Metro A, C – st. Muzeum

Nová budova Národního muzea (komentovaná prohlídka)
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45

Nová budova Národního muzea
Vinohradská 1
110 00 Praha 1
Spojení:
Tram. č. 11, 13 – st. Muzeum
Metro A, C – st. Muzeum

PřílohaVelikost
Program_Jubilejni_X_mezinarodni_konference_2018.pdf427.94 KB
Titulní stránka