Inkluzivní jazykové vzdělávání

Vytvořili jsme dotazníky pro žáky, kteří přicházejí do škol z jinojazyčného prostředí, bez znalosti češtiny.

Jejich cílem je poznání a přesné zmapování výchozí jazykové situace takového žáka, neboť ty jsou stěžejní pro jeho další harmonický vývoj v novém jazykovém prostředí.  

Diagnostika je určena pro předškolní a raný školní věk.

Podrobně se můžete informovat v článku: Proč se zajímat o rodinné jazykové prostředí žáka.

Dotazníky v českém jazyce:

Dotazníky v anglickém jazyce:

Dotazníky ve francouzském jazyce:

Dotazníky v německém jazyce:

Dotazníky v ruském jazyce:

Dotazníky ve slovenském jazyce:

Dotazníky v ukrajinském jazyce:

Dotazníky ve vietnamském jazyce:

Dotazníky vycházejí z předpokladu, že dítě, které do České republiky přichází ze zahraničí, má již jistou zkušenost s osvojováním jazyků. Velmi často jich i několik ovládá, samozřejmě na různé úrovni znalostí. Tento stav je základem pro rozvoj vícejazyčnosti.  

Se získanými informacemi lze dále pracovat, navázat na ně aktivitami ve třídě, které budou zaměřeny na seznámení se třídy s novým žákem a jeho jazykově-kulturním zázemím, ale také na reflexi jazykových a kulturních zkušeností všech členů dětského kolektivu. Přispějí tím k budování vícejazyčné komunikativní kompetence žáků. Návrh takovýchto aktivit bude k dispozici zdarma ke stažení na webových stránkách spolku koncem roku 2016  - začátkem roku 2017.  

Dotazníky jsou rozděleny na část pro děti a na část pro rodiče. Budeme Vám velice vděčni, když naše dotazníky vyzkoušíte a poskytnete nám zpětnou vazbuk tomu, jak se Vám  s  nimi pracovalo a zda jste je považovali za užitečné a přínosné pro Vaši další práci. Za tímto účelem jsme vytvořili velice krátký elektronický dotazník, na který můžete odpovědět zde.

Jazykové dotazníky vznikly v rámci projektu:"INKLUZIVNÍ JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: METODIKA REFLEXE JAZYKOVÝCH A KULTURNÍCH ZKUŠENOSTÍ ŽÁKA JAKO PŘEDPOKLAD K ROZVOJI VÍCEJAZYČNOSTI A ÚSPĚŠNÉ INTEGRACI DO NOVÉ SPOLEČNOSTI", podpořeném ministerstvem školství v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území České republiky.

 

Titulní stránka